Insight & Innovation 2011 Thailand Executive Forum

AKI ร่วมให้การสนับสนุน Google จัดงาน Insight & Innovation 2011 ขึ้น เพื่อสืบสานธรรมเนียม Zeitgeist และสนับสนุนให้ทุกภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การศึกษา หรือชุมชน นำข้อมูลอันมีค่านี้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากผล Zeitgeist สะท้อน "จิตวิญญาณแห่งการเวลา" อันเกิดจากสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน จึงสามารถนำไปกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศไทยได้

โดยในงาน คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานสถาบัน AKI ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการนำผล Zeitgeist มาต่อยอดทำการวิจัย ในหัวข้อ "Asian Wave" เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ทราบถึงแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยในอนาคต พร้อมทั้งสามารถนำผลวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์และสร้างความได้เปรียบทาง การแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีผู้นำระดับสูงและผู้บริหารระดับสูงจากหลายภาคส่วน มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทรนด์ปัจจุบันและนวัตกรรมใหม่ๆ ในแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีซึ่งทำให้เมืองไทยเป็นเมืองไทยดังเช่นทุกวันนี้

http://www.insightinnovation.in.th/home
download presentation (pdf file)