เปิดขอบฟ้าใหม่ รับมือเศรษฐกิจอาเซียน 2020

สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ร่วมกับ สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต (SIU) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ”เปิดขอบฟ้าใหม่ รับมือเศรษฐกิจอาเซียน 2020″

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 – เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ณ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ชั้น 34 อาคาร Interchange

หลักการ

จากบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งจากกระแสเอเชียที่กำลังมาแรงที่เป็นผลต่อเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปจนทำให้เศรษฐกิจในเอเชียเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งบทบาทการเมืองระหว่างประเทศที่มากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งภูมิภาคอาเซียนที่กำลังมีรวมตัวให้กระชับมากขึ้น โดยใช้รูปแบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมุ่งหวังจะให้เกิดในปี 2015 นี้ ย่อมสร้างทั้งโอกาสและอุปสรรคต่างๆมากมาย ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเองอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ วาระของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเช่นนี้การปรับตัวของภาคธุรกิจย่อมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ พร้อมกับการเตรียมตัวที่มากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใน 5ปีข้างหน้าก็ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า ประเทศเพื่อนบ้าน และ ประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและธุรกิจไปอย่างมหาศาล นอกจากนี้เศรษฐกิจใหม่ๆ (New Economy Model) อย่างเช่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy), ธุรกิจสีเขียว (Green Economy), เศรษฐกิจหลังยุคพลังงานฟอซซิล เป็นพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Technology: 3G, 4G ) กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น

กำหนดการ

 • 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
 • 13.00 – 13.40 น. ปาฐกถา เรื่อง Vision Thailand 2020
  โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ประธานสถาบัน AKI)
 • 13.40 – 14.20 น. ปาฐกถา เรื่อง ความท้าทายใหม่ของการค้าในอาเซียน 2020
  โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ผู้อำนวยการบริหาร ITD)
 • 14.20 -16.00 น. เสวนาหัวข้อ เปิดขอบฟ้าใหม่รับมือเศรษฐกิจอาเซียน 2020
  • ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ITD)
  • อ.เอกชัย ไชยนุวัติ (รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม)
  • สุรศักดิ์ ธรรมโม (นักเศรษฐศาสตร์ Siam Intelligence Unit)
  • ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (สถาบัน AKI)
 • 16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-513-8208 หรืออีเมล chaismart@siamintelligence.com