AKI GEN AInternship Program

สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย - AKI ได้จัดโครงการ"AKI GEN A Internship Program"ขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาได้เตรียมพร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังเข้ามาถึงในไม่ช้านี้ โดยน้องๆ ได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่านพร้อมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมกับเพื่อนใหม่ รวมถึงได้ไปเยี่ยมชมดูงานและทำความรู้จัก ASEAN City Connectivity ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย